Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Excel·lent valoració de les Llars Municipals d’Infants de Vilafranca per part de les famílies

Excel·lent valoració de les Llars Municipals d’Infants de Vilafranca per part de les famílies

26 de febrer de 2018

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, juntament amb 44 municipis més de la demarcació de Barcelona, ha participat per 12è any consecutiu en una nova edició dels cercles de comparació de llars d’infants.  Algunes de les dades més rellevants d’aquest edició serien la bona cobertura de la demanda, amb un elevat percentatge d’infants de menys de tres anys que són alumnes de les llars municipals d’infants, concretament un 27% mentre que la mitjana dels municipis que participen en el cercle és del 16%; l’alt percentatge de places públiques en relació al total de l’oferta de 0-3 anys que té Vilafranca, situant-se en un 69% mentre que la mitjana del grup és del 45%.   

L’aportació econòmica de l’Ajuntament al sosteniment de les llars d’infants és del 50%, superior al 44% de mitjana. En canvi, l’aportació dels usuaris continua essent inferior a la mitjana 28% envers el 38%.  Per últim, també convé fer esment a l’elevada despesa corrent per habitant dedicada a les llars municipals d’infants que és de 39€ per habitant, quan la mitjana del grup és de 26€. Aquesta despesa equival al 4% del pressupost municipal (la mitjana de la resta de municipis és del 2,8%) i es deu en gran mesura a l’elevat nombre de places existent que donen cobertura a tota la demanda que es rep en el període ordinari de matriculació.

Aquest any s’ha començat a analitzar l’impacte de les polítiques de tarifació social en aquells municipis que estan implementant aquest mecanisme per tal d’afavorir l’accés al servei. Enguany, 1 de cada 4 municipis estan aplicant polítiques de tarifació social, entre ells Vilafranca del Penedès que n’és pioner.

També es valora de forma molt satisfactòria la percepció que les famílies tenen del servei, ja que li atorguen un 8,7 sobre 10. La regidora d’Ensenyament, Xell Montserrat, ha explicat que “aquesta valoració és fruit del resultat de les 194 enquestes de satisfacció, que corresponen a un 65% de les famílies que el curs 2016-2017 van tenir les seves criatures escolaritzades a les llars d’infants de titularitat municipal”. A l’enquesta també es demana opinió sobre la informació i l’atenció rebuda per les famílies durant tot el procés, el període d’adaptació dels nens i les nenes, els espais, els materials utilitzats, els horaris i el calendari o les qüestions relacionades amb l’estat de conservació i neteja dels edificis, aspectes que també són avaluats molt positivament per la majoria dels enquestats. 

Les puntuacions que més satisfacció donen als responsables i professionals de les llars són, evidentment, les que fan referència a l’activitat educativa (grau de satisfacció dels infants, feina dels educadors i educadores, relacions infants/educadors, activitats a l’aula...) que obtenen puntuacions molt satisfactòries. La idoneïtat de les instal·lacions, sobretot pel que fa a la seguretat i la higiene –aspectes clau en espais on s’acullen criatures tan petites- també obtenen valoracions molt satisfactòries.

Segons la regidora d’Ensenyament, Xell Montserrat, “l’equip de govern té la voluntat de seguir participant en els cercles de comparació de llars d’infants per tal d’identificar oportunitats d’actuació que permetin la millora continuada del servei”.  Segons Montserrat, “hi ha el compromís de seguir implementant les enquestes de satisfacció per tal de conèixer el grau de satisfacció de la ciutadania en relació al servei de llar d’infants”.

Des de l’any 2004, la Diputació de Barcelona promou els Cercles de Comparació Intermunicipals de llars d’infants. Es tracta d’una eina que permet incidir en l’avaluació i la millora de les polítiques educatives adreçades a la petita infància impulsades pels municipis de la província de Barcelona. També permeten rendir comptes davant la ciutadania en un exercici de rigor i transparència de la gestió dels serveis públics.