Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Llars municipals d'infants

Les llars municipals d'infants^

A Vilafranca hi ha quatre llars municipals d'infants, que són:

El Parquet
Capacitat: aules per a infants de 0-1, d'1 a 2 i de 2 a 3 anys
Adreça: Avda. Europa, 20
Telèfon: 93 817 48 26
Correu-e: elparquet@vilafranca.org 
 

L'Enxaneta
Capacitat: aules per a infants d'1 a 2 anys i de 2 a 3 anys
Adreça: Pl. Fèlix Mestre Nutó, 2
Telèfon: 93 892 08 91
Correu-e: enxaneta@vilafranca.org 


 

 


 

Lola Anglada
Capacitat: aules per a infants d'1 a 2 anys i de 2 a 3 anys
Adreça: c/ Amàlia Soler, 142
Telèfon: 93 890 07 05
Correu-e: lolaanglada@vilafranca.org 


 

 

 

 

Sol Solet
Capacitat: aules per a infants d'1 a 2 anys i de 2 a 3 anys
Adreça: c/ St. Antoni M. Claret, 6-8
Telèfon: 93 890 27 82
Correu-e: solsolet@vilafranca.org

 

 

 

Trets d'identitat

Les llars tenen per objectiu afavorir que els nens i les nenes que hi assisteixen siguin feliços, actius i autònoms

Aquest objectiu general es concreta en:

 • Oferir un espai i uns materials que estimulin els nens i les nenes des del punt de vista motriu, cognitiu i afectiu.
 • Establir amb els infants relacions afectuoses i de respecte, creant un clima de seguretat i de confiança. 
 • Afavorir la col·laboració de les famílies amb les llars per donar coherència a la tasca educativa que comparteixen. La llar complementa la família i no pretén substituir-la.
 • Les quatre llars municipals segueixen una mateixa línia pedagògica. Cada grup d'infants té un/a educador/a o tutor/a que n'és el referent, i es compta amb altres professionals que donen suport a l'aula.

Informació de les llars municipals per al curs 2018-2019^

Calendari curs 2018-2019

 • El curs s'iniciarà el dia 6 de setembre de 2018 i finalitzarà el 28 de juny de 2019. 
 • Vacances de Nadal: del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019.
 • Vacances de Setmana Santa: del 13 d'abril al 22 d'abril de 2019. 
 • Dies de lliure disposició: 02/11/2018, 07/12/2018 i 04/03/2019.


Horari curs 2018-2019

Matí:

Entrada:

 • de 8.50 h a 9.30 h per al infants de les aules de 2-3 anys.
 • de 8.50 h a 10.00 h per al infants de les aules d'1-2 anys

Sortida:

 • de les 12.15 h a les 12.25 h
 • de les 12.45 h a les 13.00 h

Tarda:

Entrada:

 • de 15.00 h a 15.30 h

Sortida:

 • de les 16.30 h a les 17.00 h
 • Horaris especials:
  - Al migdia hi ha servei de menjador de 13.00 h a 15.00 h, a totes les llars
  - Horari ampliat al matí, de les 7.50 h a les 8.50 h, a la llar El Parquet.
  - Horari d'adaptació: al mes de setembre es fa un horari especial per facilitar l'adaptació dels infants a la llar. Es redueix el nombre d'infants per grup i només s'assisteix unes hores al dia.
   


Quotes curs 2018-2019

 • Per inscripció: 54€/anuals
 • Quota mensual famílies no residents a Vilafranca del Penedès : 356€

S'estableixen diferents categories de bonificacions per a les famílies que resideixen a Vilafranca (tot el nucli familiar ha d'estar-hi empadronat). L'import de la bonificació es determina per la "renda equivalent" basada en els ingressos bruts anuals pel nombre d'unitats, seguint una escala d'equivalència. Així, aquesta escala dóna el valor 1 unitat al primer adult, 0,5 unitats a la resta de membres amb 14 anys d'edat o més i 0,3 unitats als menors de 14 anys d'edat. A les famílies monoparentals se'ls afegirà 0,5 unitats al "nombre equivalent" i a les famílies amb algun membre amb discapacitat igual o superior al 33% se'ls afegirà 0,3 unitats a l'hora de fer aquest càlcul. 

Quotes mensuals segons la renda equivalent familiar

 • Categoria A ( fins a 8.000,00€ de renda equivalent) 38,00€/mes
 • Categoria B (entre 8.000,01€ i 12.750,00€ de renda equivalent) 66,00€/mes
 • Categoria C (entre 12.750,01€ i 17.000,00€ de renda equivalent) 86,00€/mes
 • Categoria D (entre 17.000,01€ i 25.500,00€ de renda equivalent) 115,00€/mes
 • Categoria E (entre 25.500,01€ i 34.000,00€ de renda equivalent) 134,00€/mes
 • Categoria F (superior a 34.000,00€ de renda equivalent) 179,00€/mes

Aquí teniu una calculadora en format excel perquè pugueu calcular la quota vosaltres mateixos. Aquest tràmit no té validesa a l'efecte de la matrícula. L'objectiu és orientar les famílies sobre el cost aproximat de la quota mensual en funció de les variables que consten a la calculadora, abans de formalitzar la matrícula ofical del curs escolar 2018-2019 

 

 • Quotes per a ús fix de serveis complementaris:
  • Ampliació horària de7.50 h a 8.50 h: 27,00€/mes
  • Ampliació horària de 13.00 h a 15.00 h (usuaris menjador): 75,00€/mes
  • Àpat diari: 4,37€/dia
  • Pel que fa als serveis complementaris d'ús fixe, per a les categories A i B, s'estableix una bonificació del 30% sobre les tarifes d'aquests serveis.
    
 • Quotes per a ús esporàdic de serveis complementaris:
  • Ampliació horària de 7.50 h a 8.50 h: 4,98 €/dia
  • Permanència de 13 h a 15 h més àpat: 13,60 €/dia

Calendari de preinscripció i matriculació

 • Presentació de sol·licituds: del 30 d'abril a l'11 de maig de 2018
 • Llistes ordenades provisionalment: 22 de maig de 2018
 • Reclamació a les llistes provisionals: del 23 al 25 de maig de 2018
 • Sorteig de número de desempat: 23 de maig de 2018
 • Publicació de les llistes definitives d'admesos: 1 de juny de 2018
 • Període matrícula: del 4 al 8 de juny de 2018

 Fora d'aquest període, cal adreçar-se a l'OME, al carrer Santa Maria, número 2, 1r pis. Telèfon: 938920358

 

Criteris generals d'admissió i barem a aplicar.

Existència de germans o germanes escolaritzats al centre o si el pare, la mare, el tutor o la tutora hi treballen

Quan l'alumne o alumna té germans o germanes escolaritzats al centre o el pare, la mare, el tutor o la tutora hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 punts.

Aquest criteri és aplicable a infants en situació d'acolliment familiar.

Proximitat del domicili de l'alumne o l'alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o la tutora

Quan el domicili habitual és a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.

Quan a instància del pare, la mare, el tutor o la tutora es pren en consideració, en lloc del domicili habitual, l'adreça del lloc de treball i aquesta es troba dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.

Renda anual de la unitat familiar

Quan el pare, la mare, el tutor o la tutora són beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts.

Discapacitat de l'alumne o alumna, el pare, la mare, un germà o una germana

Quan l'alumne o alumna, el pare, la mare, el tutor o la tutora, un germà o una germna de l'alumne o l'alumna acredita una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.

Criteris complementaris d'admissió d'alumnat

Ordenades les sol·licituds d'acord amb els criteris prioritaris, en cas d'igualtat de puntuació de les sol·licituds s'han d'aplicar els criteris complementaris:

Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.

Pel fet que l'alumne o l'alumna tingui una malaltia crònica (inclosa la celiaquia) que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic: 10 punts.

Famílies en què treballen tots dos progenitors/tutors (o un sol progenitor en el cas de les famílies monoparentals) són treballadors en actiu: 5 punts.

Famílies en què, treballant tots dos progenitors (o un de sol en cas de les famílies monoparentals), un d'ells -o tots dos- està/an d'excedència i es reinicorporarà/an a la feina no més tard del dia 1 d'octubre de 2018: 5 punts